Coaching – indywidualny, grupowy lub zespołowy.


Coaching

 • COACHING – INTERAKTYWNY PROCES, KTÓRY POMAGA ORGANIZACJOM LUB POJEDYNCZYM OSOBOM W PRZYSPIESZENIU TEMPA ROZWOJU, WDROŻENIU ZMIANY I POLEPSZENIU EFEKTÓW DZIAŁANIA
 • COACH – PRACUJE Z KLIENTAMI W ZAKRESACH ZWIĄZANYCH Z BIZNESEM, ZAANGAŻOWANIEM, ROZWOJEM KARIERY, EFEKTYWNOŚCIĄ, RELACJAMI W ORGANIZACJI, BALANSEM MIĘDZY PRACĄ A ŻYCIEM OSOBISTYM I INNYMI CELAMI
 • KLIENT ZLECAJĄCY – USTALA CELE ZGODNIE Z POTRZEBAMI BIZNESOWYMI ORGANIZACJI;
 • UCZESTNIK – OPTYMALIZUJE SWOJE DZIAŁANIA, PODEJMUJE DECYZJE I KORZYSTA ZE SWOICH NATURALNYCH UMIEJĘTNOŚCI ORAZ ZASOBÓW.

Istota coachingu

Coaching Zespołowy jest ciekawą alternatywą dla szkoleń. Uzupełnia ich zakładane cele, aktywizuje i wspiera wdrażanie przez zespół otrzymanej w toku szkoleń: wiedzy, umiejętności i doświadczeń.

Coaching zespołowy przyczynia się w sposób znaczący do:

 • Ponownego odkrycia i wykorzystania posiadanych możliwości i zasobów,
 • Usprawniania procesów,
 • Udrażniania komunikacji wewnątrz zespołu i między zespołami,
 • Uruchamia i wzmacniania motywacji uczestników, podsycania zaangażowania.

Coaching zespołowy otwiera uczestnikom drogę do realizacji celów za pomocą posiadanych kompetencji i dostępnych sposobów, wsparcia z wnętrza wsparcia z wnętrza organizacji i wykorzystania jej otoczenia. Metoda wspiera wyeksponowanie wiedzy, postaw i zachowań poszczególnych uczestników na rzecz zespołu.

Coaching rekomendowany jest do: uzgadniania wizji zespołów, określania wzajemnych zasad współpracy, poprawy relacji pomiędzy zespołami, zwiększania gotowości zespołów do wzajemnego wspierania się, itp.


Przeznaczenie 

 • Coaching zespołowy – Dedykowany dla nowo formowanych zespołów operacyjnych, zespołów projektowych, zespołów w kryzysie, zespołów w trakcie zmiany – mających zdefiniowany wspólny cel
 • Coaching grupowy – Dedykowany dla pracowników różnych zespołów w organizacji, zajmujących stanowiska w organizacji na zbliżonym szczeblu – mających zbliżone cele indywidualne
 • Coaching indywidualny – Dla pracowników różnego szczebla, delegowanych przez przełożonych lub HR – Realizujący cele indywidualne wskazane przez pracodawcę (w oparciu o ocenę roczną, np. badanie 360) lub na podstawie zgłoszonych potrzeb pracownika (np. pionowa lub pozioma zmiana stanowiska)

Przykładowe tematy:

 • Stworzenie zespołu projektowego z członków innych zespołów
 • Wzmacnianie współodpowiedzialności za efektywne funkcjonowanie zespołu
 • Wypracowania zasad komunikacji w zespole i pomiędzy zespołami
 • Poszerzanie świadomości zespołu z zadania na całość procesu
 • Przebudowa zespołu związana z fluktuacją personelu
 • Zmiana lidera
 • Przesunięcia pionowe i poziome w organizacji
 • Znamiona kryzysu / zdiagnozowany konflikt
 • Wprowadzenie do filozofii „kaizen” i „lean”
 • Rozwój kompetencji managerskich w odniesieniu do doświadczeń innych – jak mogę delegować zadania? Jak udzielać informacji zwrotnej? Jak korzystać z asertywności? Itp.

Korzyści

Coaching zespołowy to wykorzystanie potencjału i zasobów wszystkich członków zespołu do wspierania  całości w osiąganiu wyznaczonych dla zespołu celów,

Poszerzenie świadomości uczestników zespołu w obszarach:

 • Współzależność vs. współpraca,
 • Koncentracja na JA vs. otwartość na INNI,
 • Bieżące zadania vs. całość procesu,
 • Wprowadzenie nowych kompetencji do zastosowania przez lidera zespołu.

 

Zasady

 • Zespół – bez zdefiniowanego min. / max. – istotne, aby w procesie uczstniczyli wszyscy członkowie zespołu
 • Czas – 2 lub 3 sesje (8h) w formie pracy ciągłej lub w odstępie 3 – 4 tygodni.
 • Między sesjami zespołowymi dwie indywidualne sesje coachingowe lidera (2 x 90 min) – możliwa formuła telefoniczna / skype.

Więcej informacji

Chętnie udzielimy Państwu więcej informacji na temat proponowanego przez nas coachingu. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu:

Grzegorz Mandziuk

Training & Business Development Manager

728 – 108 – 159

grzegorz.mandziuk@bmspolska.pl