Certyfikowany Kurs – Compliance Officer – Warsztat – (23-24-25.08.2017 r.)

23-24-25 sierpnia 2017 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 23.08.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Zapraszamy na kurs przygotowujący do profesjonalnego
i efektywnego pełnienia roli Compliance Officera w organizacjach.

Kurs przygotuje uczestników do samodzielnego tworzenia funkcji Compliance w firmie i samodzielnego wykonywania zadań Oficera Compliance. Zdobędą oni praktyczną wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania ryzykami Compliance, a w tym jak budować „kulturę compliance” w organizacji, w jaki sposób identyfikować ryzyko braku zgodności oraz jak je ocenić i minimalizować. Wiedzę teoretyczną uczestnicy będą mogli przećwiczyć budując program zarządzania wybranymi ryzykami min. takimi  jak korupcja, konflikt interesów, relacje z konsumentami czy tworząc efektywny proces zgłaszania naruszeń. Swoje kompetencje potwierdzą obroną projektu związanego z zadaniem praktycznym.

1. Funkcja Compliance, czyli „być albo nie być” w biznesie.
2. Compliance w systemie zarządzania w firmie.
3. Budowa kultury Compliance w firmie.
4. Rozwiązania organizacyjne.
5. Strategia Compliance.
6. Polityka Compliance.
7. Zasoby – autorytet i profil kompetencyjny oficera Compliance.
8. Whistleblowing – proces zgłaszania naruszeń.
9. Raportowanie w obszarach Compliance.

Praktyczne ćwiczenia zarządzania ryzykiem braku zgodności w praktyce na przykładach ryzyk wybranych przez uczestników.

Andrzej Rychter

Z wykształcenia prawnik, z wyboru trener i coach. Przez 19 lat związany z dużą amerykańską
korporacją GE. Przez 9 lat kierował zespołami obsługującymi i optymalizującymi procesy windykacji
prawnej.Przez kolejne 10 lat manager i Senior Compliance Officer w Departamencie Compliance
odpowiedzialny za budowę kultury Compliance, komunikację i szkolenia z obszarów Compliance.
Zarządzał ryzykami konfliktu interesów, korupcji, konkurencji, kontrahenta oraz ryzykiem
niewłaściwych praktyk windykacyjnych i stalkingu. Budował i zarządzał nowatorskim procesem
zgłaszania naruszeń (whistleblowing/process). Prowadził postępowania wyjaśniające oraz brał
udział kontrolach i testingach braku zgodności.

 

Uczestniczył w projekcie tworzenia modelu kompetencyjnego Oficera Compliance oraz stworzył
i liderował Akademii Compliance, programowi rozwojowemu dla pracowników compliance, wyższej
kadry managerskiej oraz kluczowych stanowisk w firmie.

 

Zwolennik koncepcji „Compliance szytego na miarę” oraz bliskiej współpracy Compliance
z jednostkami biznesowymi i powiązania procesów compliance z procesami biznesowymi.
Autor licznych artykułów i głos z zakresu prawa bankowego, prawa i postępowania cywilnego.
Prelegent na ogólnopolskich konferencjach dot. Compliance, systemu kontroli wewnętrznej, HR,
windykacji i obrotu wierzytelnościami. Wykłada program Compliance na ALK w Warszawie.

 

Zajmuje się doradztwem i szkoleniami w obszarach prawa, compliance, systemu kontroli
wewnętrznej i windykacji. Trener i coach oficerów compliance oraz Zawodowy Rzecznik Praw
(Ombuds) – niezależna osoba, do której pracownicy firmy mogą zgłosić naruszenia.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 23 lipca 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 23 lipca 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.