Certyfikowany Kurs – Inspektor Ochrony Danych Osobowych – (25-26.10.2017 r.)

25-26 października 2017 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 26.10.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia

Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych
25 maja 2016 r. weszły w życie przepisy unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpi dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych. Pomimo tego, że nowe przepisy będą miały zastosowanie od 25 maja 2018 r., już teraz wiele procesów przetwarzania danych osobowych wymaga zmiany
i dostosowania do nowych przepisów – jak choćby zgody na przetwarzanie danych, które od 25 maja 2016 r. muszą być zbierane na nowych zasadach. Celem szkolenia jest zaznajomienie uczestników z nowymi przepisami – pod kątem prawnym, ale i organizacyjno-technicznym.

Główne zalety szkolenia:
• zbalansowana treść – podczas szkolenia nacisk kładziony jest nie tylko na przekazanie wskazówek dotyczących przetwarzania danych, ale i na odpowiedzialność karną, dyscyplinarną i cywilną jaka wiąże się z tym procesem.
• praktyczny charakter – trener oprócz szkolenia, zajmuje się również świadczeniem profesjonalnych audytów przetwarzania danych osobowych. Dlatego podczas każdy przepis prawa konfrontujemy z praktyką i oferujemy uczestnikom rozwiązania, a nie problemy.
• konkretna wiedza w atrakcyjnej formie – szkolenie jest krótkie, konkretne i nastawione na przekazywanie wiedzy w jak najatrakcyjniejszy sposób. Podczas szkolenia przeprowadzane są warsztaty, uczestnicy aktywizowani są licznymi pytaniami i omawianiem case’ów „z życia wziętych”.

Metodyka prowadzenia zajęć:
Szkolenie wzbogacone jest o warsztaty praktyczne oraz kazusy. Ważnym elementem szkolenia jest rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny ochrony danych osobowych. W trakcie warsztatu uczestnik ma możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.

Korzyści dla uczestników:
• będzie wiedział, jaka powinna być treść upoważnienia, kto powinien je wydawać i gdzie je przechowywać,
• będzie umiał określić obszar przetwarzania danych,
• będzie widział, jak dobrać właściwe zabezpieczenia techniczne i organizacyjne,
• będzie wiedział, jakich błędów unikać przy wdrażaniu rozwiązań wymaganych przez rozporządzenia wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych,
• będzie wiedział, jakie elementy muszą, a jakie powinny znaleźć się w opracowywanej dokumentacji,
• będzie potrafił stworzyć złożone procedury polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym,
• będzie umiał rejestrować zbiory w GIODO, aktualizować zgłoszenia zbiorów oraz będziesz wiedział, jakich błędów unikać podczas rejestracji,
• będzie potrafił przeprowadzać okresowe sprawdzenia sytemu ochrony danych osobowych.

1. Założenia konstrukcyjne nowego europejskiego systemu prawa ochrony danych osobowych. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa ochrony danych osobowych, zakres zastosowania europejskich przepisów – Rozporządzenie o ochronie danych osobowych.

2. Nowe ujęcie obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe.

3. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą. Wybrane zagadnienia.

4. Inspektor Ochrony Danych – Data Protection Officer „DPO”).

5. Podsumowanie

6. Panel dyskusyjny, pytania, problemy, konsultacje.

7. Egzamin.

8. Zakończenie warsztatu, ankiety ewaluacyjne, wręczenie certyfikatów dla osób, które zdały egzamin.

Certyfikacja

Z wykształcenia socjolog, doradca psychospołeczny i trener biznesu. Akredytowany coach ICF w stopniu ACC oraz Reiss Motivation Master. Od kilkunastu lat zarządza zespołami ludzkimi, doradza przedsiębiorstwom, koordynuje projekty, a przede wszystkim szkoli nowoczesne kadry.

W swojej karierze skupia się na:
• Konstruowaniu programów autorskich szkoleń i warsztatów skierowanych do kadry menadżerskiej i pracowniczej;
• Opracowywaniu autorskich materiałów merytorycznych dla trenerów wewnętrznych;
• Prowadzeniu szeregu badań społeczno-naukowych (zarówno w charakterze członka zespołu, jak również jego lidera);
• Szkoleniu przyszłych Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, a także kadr menadżerskich w zakresie Ochrony Danych Osobowych.

Trenerstwo dla Bereniki jest przede wszystkim inspirowaniem innych do zmiany i rozwoju.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

2495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 25 września 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 25 września 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.