Zarządzanie projektem i kierowanie zespołem projektowym – Warsztat – (7-8.11.2017 r.)

7-8 listopada 2017 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 06.11.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Dla kogo jest ten warsztat?

Kadra kierownicza, głowni specjaliści, specjaliści, liderzy, osoby rozpoczynają przygodę z kierowania projektami, osoby chcące zapoznać się z podstawowymi metodykami zarządzania projektami.

Metodyka:

Szkolenie prowadzone będzie w formie mini wykładu i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu praktyczne wykorzystanie wiedzy z zakresu objętego szkoleniem.

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:
• Mini prezentację – wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
• Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie zdobytej przez uczestników szkolenia wiedzy:
o Ćwiczenia;
o Pytania i odpowiedzi;
o Praca w grupach;
o Dyskusja;
o „Burza mózgów”;
o Symulacje w zespołach projektowych;
o Ćwiczenia indywidualne;
o Informacje zwrotne dla Uczestników od Trenera.

I. Wprowadzenie w tematykę projektów – podstawy.

II. Kierowanie całościowe projektem.

III. Komunikacja w projekcie.

IV. Zarządzanie jakością w projekcie.

V. Zarządzanie zakresem projektu.

VI. Czas projektu.

VII. Koszty projektu.

VIII. Zarządzanie ryzykiem w projektach.

IX. Zarządzanie zespołem projektowym.

Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu i praktycznym wrażaniu nowoczesnych koncepcji zarządzania takich jak: controling (w tym controlling projektów), szczupłe zarządzanie- metodyki kanban , modele biznesowe- zarzadzanie projektami biznesowymi, zarządzaniu w oparciu o ograniczenia –metoda łańcuch krytycznego, ze szczególnym uwzględnieniem i zastosowaniem w zarządzaniu projektami.

Posiada miedzy innymi certyfikaty:
• Prince 2 Fundation, APMG –International,
• Professional Scrum Master I- Scrum.org, Ken Schwaber,
• IPMA D, International Project Management Association,

Pełnił funkcje Prezesa, członka zarządu, dyrektora, członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego w różnych firmach i branżach. Jest absolwentem Politechniki Śląskiej, Studiów menedżerskich Die Akademie fűr Fűhrungskräfte der Wirtschaft w Bad Harzburg i Kolegium Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach oraz studiów podyplomowych „Zarządzanie Jakością” w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu jak i szeregu specjalistycznych szkoleń i kursów. Obecnie jest niezależnym doradcą i konsultantem w zakresie zarządzania.

Jak sam mawia: „ moim celem jest pomaganie firmom: jak zarabiać więcej pieniędzy”.

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

2495 PLN + VAT

REGULAMIN:

 • Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 7 października 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 7 października 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej  umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.