Audyt w procesach zakupowych – Warsztat – (28-29.11.2017 r.)

28-29 listopada 2017 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 9
stan na dzień 9.10.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

We współczesnym świecie, rosnący nieustannie poziom konkurencji w każdej dziedzinie działalności gospodarczej, prowadzi do presji na obniżanie kosztów produkcji i cen sprzedaży towarów i usług. Związany jest z tym procesem często spadek wyników finansowych przedsiębiorstw. Jedną z metod ich poprawy jest stała optymalizacja procesów zakupowych, stąd też systematycznie wzrasta dla firm znaczenie ich działów zakupów czy zaopatrzenia.

• Przestawienie rodzajów nowoczesnych strategii zakupowych, przy uwzględnieniu otoczenia międzynarodowego.

• Poznanie metod zbierania i weryfikacji danych dotyczących rynku produktów i ich dostawców oraz budowania odpowiednich strategii zakupowych.

•Przedstawienie zasad budowania procedur zakupowych, mających na celu sformalizowanie i przyspieszanie procesu podejmowania decyzji zakupowych

Jerzy Żylak

Jest praktykiem z ponad 30-letnim doświadczeniem biznesowym w: sprzedaży, zakupach, logistyce, marketingu i negocjacjach handlowych, głównie międzynarodowych. Ponad 10 lat dzieli się też swoją wiedzą i umiejętnościami zawodowymi, prowadząc szkolenia, przede wszystkim z negocjacji.

Jego szkolenia to nie nudne, teoretyczne wykłady czy omawianie prezentacji, tylko: testy, ćwiczenia indywidualne i grupowe, burzliwe dyskusje, analizy video z praktycznych zadań, opartych na jego doświadczeniach i potrzebach uczestników. Cechują się one elastycznością programową i dużą swobodą, pozwalającą na otwarcie się osób w nich biorących, umożliwiające osiąganie bardzo dobrych rezultatów szkoleniowych, co ma odzwierciedlenie w wysokich ocenach po szkoleniowych.

Pierwsze szkolenia w 2004 roku dla kadry kierowniczej dystrybutorów polskiego przedstawicielstwa francuskiej firmy Facom w zakresie: biznesowych strategii rozwojowych oraz rekrutacji i efektywnej komunikacji z podwładnymi. Zostały one przyjęte bardzo dobrze, co zaowocowało cyklem szkoleń w roku 2005 dla przedstawicieli handlowych obejmujących: przygotowanie wizyt akwizycyjnych, analizę potrzeb klienta oraz techniki prezentacji i negocjacji sprzedażowych. W roku 2006 uczestniczył jako doradca w procesach rekrutacyjnych personelu handlowego dla tych firm.

Szerzej szkoleniom poświęcił się w roku 2009, zaś od roku 2010 prowadzenie szkoleń, consultingu czy coachingu jest jego podstawową aktywnością zawodową.

Sukces w biznesie to „80% potu i 20% polotu”, dlatego nie uczy tricków czy manipulacji, tylko rozwija na praktycznych warsztatach kompetencje fachowe i inteligencję biznesową uczestników

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

2495 PLN + VAT

REGULAMIN:

Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.

 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 28 października 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 28 października 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.