Train The Trainer – Certyfikowany Trener Wewnętrzny – (5-6,13.09.2017 r.)

5-6,13 września 2017 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 05.09.2017

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Train The Trainer – Certyfikowany Kurs Trenera Wewnętrznego
Szkolenie przeznaczone jest dla osób przygotowujących się dopiero do roli Trenera Wewnętrznego, a także dla osób mających już pewne doświadczenie w pracy na sali szkoleniowej, chcących zdobyć albo systematyzować wiedzę z zakresu przygotowywania i prowadzenia szkoleń oraz doskonalić swoje umiejętności trenerskie.

Cel:
Jego celem jest przygotowanie Uczestników do zaprojektowania i przeprowadzenia efektywnego i atrakcyjnego szkolenia lub warsztatu z dowolnej tematyki.

Korzyści z uczestnictwa:
Dzięki praktycznemu charakterowi szkolenia Uczestnicy:
• Zdobędą umiejętność identyfikowania potrzeb szkoleniowych, ustalania celów szkolenia oraz projektowania adekwatnego do celów programu.
• Przećwiczą różnorodne metody szkoleniowe i nauczą się dobierać je do celu szkolenia.
• Dowiedzą się na czym polega specyfika uczenia się dorosłych i nauczą się wykorzystywać tę wiedzę do prowadzenia szkoleń.

Poznają etapy procesu grupowego i nauczą się nimi efektywnie zarządzać.
• Nauczą się pracować z grupą oraz tzw. „trudnymi uczestnikami”.
• Doświadczą znaczenia właściwej komunikacji w procesie szkoleniowym.
• Dowiedzą się jak tworzyć atrakcyjne materiały szkoleniowe.
• Poznają techniczne aspekty przygotowania szkolenia (sprzęt, sala, praca z flipchartem).

Ponadto, szkolenie będzie także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, stworzenia banku przydatnych ćwiczeń oraz diagnozy własnego stylu i predyspozycji trenerskich. Gwarantujemy także dużą dawkę pracy własnej, pracę z kamerą i konstruktywną informację zwrotną, tak istotną w procesie rozwoju kompetencji!

Metodyka pracy:
metoda warsztatowa z elementami mini-prezentacji, praca grupowa i ćwiczenia indywidualne, praca z kamerą, praca własna nad przygotowaniem programu szkolenia, symulacje, dyskusja i wymiana doświadczeń.

Ilość dni: 3 dni szkoleniowe (w formule 2+1)

1. Wprowadzenie

2. Proces szkoleniowy w pigułce

3. Specyfika uczenia się dorosłych

4. Metody szkoleniowe

5. Proces grupowy i etapy szkoleniowe

6. Sztuka komunikacji z Uczestnikami

7. Pamiętaj o aspektach technicznych

8. Zakończenie warsztatu

Arkadiusz Klimczak

Doświadczony trener biznesu (ponad 3000 godz. pracy trenerskiej), niezależny HRBP, konsultant HR. Od 10 lat związany z jednym z największych banków w Polsce, współpracuje z firmami szkoleniowymi oraz uczelniami wyższymi. Jako niezależny konsultant wspiera sektor biznesowy w zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Kieruje nowatorskim programem rozwoju kadry menedżerskiej jednej z największych grup kapitałowych z branży finansowej w Polsce. Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi projektami szkoleniowymi, w codziennym wspieraniu menedżerów, we wdrażaniu i optymalizacji narzędzi HR. Odpowiadał za wdrożenia do organizacji strategii i procesów HR (np. ocena okresowa, ścieżki rozwojowe, polityka rozwojowa, coaching, mentoring, modele wartości itp.)

Posiada licencję trenerską Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, ukończył programy coachingowe CoachWise Essentials i CoachWise Equipped z akredytacją International Coach Federation na poziomie ACC. Posiada akredytację do posługiwania się metodą Insights Discovery oraz jest certyfikowanym facylitatorem metody Process Iceberg a także certyfikowanym asesorem AC/DC. Ukończył antropologię kulturową i etnologię na Uniwersytecie Łódzkim.

Współpracował m.in. z: BRE Bank S.A., BRE Faktoring S.A., eMKa Consulting, Enterprise Support, Global Training Centre, Kancelaria Komornicza, mBank S.A., MultiBank S.A., PHIN Consulting, TechSolution, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Urząd Statystyczny w Poznaniu, Wyższe Szkoły Bankowe

Koszt uczestnictwa jednej osoby w Spotkaniu wynosi:

3495 PLN + VAT

REGULAMIN:

Cena obejmuje:  prelekcje, materiały ze spotkania na nośniku elektronicznym, przerwy kawowe, lunch.

 • Przesłanie do BMS Group faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group.
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group.
 • W przypadku rezygnacji do dnia 5 sierpnia 2017r. zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną wysokości 500 PLN + 23% VAT.
 • W przypadku rezygnacji po 5 sierpnia 2017r. zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 3495 PLN + VAT
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Wysyłając zamówienie zgadzam się na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o. i umieszczenie ich w bazie danych tejże firmy oraz spółek należących do BMS Group Sp. z o.o., spółek zależnych powiązanych osobowo lub kapitałowo oraz pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji. Jednocześnie wyrażam zgodę na ich przetwarzanie przez wszystkie wyżej wymienione podmioty dla potrzeb marketingowych zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a podającemu przysługuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania.
 • Wyrażam zgodę na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji handlowych, w tym e-mailingów i newsletterów wysyłanych przez BMS Group Sp. z o.o., spółki należące do BMS Group Sp. z o.o., spółki zależne powiązane osobowo lub kapitałowo oraz przez pozostałych partnerów biznesowych i partnerów konferencji (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną” z późn. zm.). W każdym momencie przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na konferencjach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.