Wprowadzanie nowego produktu na rynek (5-6.09.2018r.)


5-6 września 2018 r.

Warszawa

WARSZTAT

Zarezerwuj miejsce

Wolne miejsca – 10
stan na dzień 27.08.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Proponujemy warsztaty w innowacyjnej formule, bazującej na bardzo aktywnych metodach przyswajania umiejętności. W zajęciach towarzyszyć nam będą narzędzia grywalizacji, aby w atmosferze pozytywnych emocji skuteczniej rozumieć złożone zagadnienia.

Spotkaniu towarzyszyć będą trzy gry symulacyjne:
• profil kompetencji stratega produktowego – jak budować skuteczną współpracę w firmie wokół strategii produktów i usług.
• inspirująca symulacja z wprowadzania nowych produktów i usług na rynek.
• gra szkoleniowa z aspektów międzynarodowych wprowadzania nowych produktów na rynek (kraje wybrane przez uczestników spotkania).

Cel:
• Zdobycie umiejętności strategicznych i praktycznych narzędzi do tworzenia strategii rozwoju nowych produktów do wykorzystania w codziennej pracy.
• Wzrost kompetencji strategów marketingu w obszarze prezentowania planów wprowadzania nowych produktów oraz wyników swojej pracy.
• Wymiana doświadczeń, benchmarking rozwiązań oraz pozyskanie szeregu inspiracji do bezpośredniego zastosowania.

Korzyści:
• Zdobycie praktycznej wiedzy i umiejętności do bezpośredniego wykorzystania w codziennej pracy.
• Poszerzenie umiejętności analitycznych, coraz wyżej cenionych w pracy strategów i product managerów.
• Rozwój kompetencji w obszarze myślenia strategicznego i budowania długofalowej przewagi rynkowej nowych produktów.
• Benchmarking rozwiązań, poznanie najlepszych praktyk oraz nowoczesnych metod tworzenia przewagi konkurencyjnej.
• Inspiracja w obszarze prezentowania planów i wyników swojej pracy – elemencie wpływającym na rozwój kariery zawodowej.

Metodyka
Trener realizujący zajęcia w tym projekcie jest pionierem i propagatorem tzw. Serious Games w szkoleniach z wprowadzania nowych produktów na rynek. Są to metody oparte na rzeczywistej pracy product managerów i ekspertów marketingu (głęboka merytoryka zajęć) poszerzone o element emocjonalny – rywalizacji indywidualnej oraz zespołowej. Dzięki takiej formule warsztatów są one niezwykle angażujące, w opinii Uczestników nie ma nawet kwadransa znużenia, dodatkowo formuła zajęć gwarantuje przekazanie jak największej liczby narzędzi, metod, technik i treści do wykorzystania w codziennej pracy.

 • Szansa na wymianę doświadczeń oraz wprowadzający incentive MY IDEAS – interakcyjne poznanie inspirujących idei strategicznych
 • Zarządzanie nowymi produktami i usługami 2.0
 • Wprowadzenie do symulacji rynkowej NEW PRODUCT MANAGEMENT
 • Kluczowe decyzje w symulacji rynkowej NEW PRODUCT MANAGEMENT
 • Wyniki symulacji NEW PRODUCT MANAGEMENT wraz z wnioskami oraz nowe kompetencje w strategiach produktów i usług
 • Narzędzia strategiczne zarządzania nowymi produktami w praktyce
 • Nowe trendy i narzędzia zarządzania nowymi produktami

Interim manager, strateg, konsultant oraz trener szkolący ponad tysiąc menedżerów i specjalistów rocznie. Specjalizuje się w szkoleniach bazujących na praktycznych doświadczeniach – dzięki warsztatom opartych na inspirującej grywalizacji. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu marketingiem na poziomie strategicznym w strukturach dużych firm międzynarodowych – m.in. w amerykańskiej części Grupy Siemens (działającej na rynku B2B).

Pełni rolę szefa modułu Mastering Metrics programów the Chartered Institute of Marketing (CIM), nazywanych „marketingowym MBA”. Ukończył studia MBA Oxford Brookes University, the Advanced Certificate in Marketing (CIM), marketing i zarządzanie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, Szkołę Strategii Marki SAR, program Marketing Training w Orlando (USA) oraz kilka kierunków studiów podyplomowych – z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, badań rynku oraz marketingu internetowego.

Jest certyfikowanym trenerem CIM, twórcą planów i strategii marketingowych oraz systemów mierzenia efektywności działań strategicznych, zarówno z rynku B2C, jak i B2B. Współautor książek: E-marketing, Wskaźniki marketingowe i Jak szybko napisać profesjonalny plan marketingowy a także Projektowanie efektywnych szkoleń oraz autor kilkudziesięciu artykułów i praktycznych metod oceny skuteczności działań strategicznych.

Zwolennik metod grywalizacji strategicznej, zarówno w szkoleniach, jak i działaniach rynkowych. Stworzył kilkadziesiąt gier i symulacji marketingowych, prowadzi także m.in. 40-godzinny anglojęzyczny moduł Business Games na studiach International MBA na Uniwersytecie Warszawskim. Fascynują go nowe obszary wykorzystania narzędzi marketingu off-line i on-line.

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.