Zarządzanie konfliktem interesów (26-27.11.2018 r.)

26-27 listopada 2018 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 26.11.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Zapobieganie konfliktowi interesów to jedno z największych wyzwań funkcji odpowiedzialnych za zasady etyki biznesowej i zarządzania ryzykiem. Z jednej strony regulacje prawne i etyczne stanowią o konieczności zapobiegania w firmie konfliktowi interesów, a z drugiej szczegółowo nie definiują czym jest konflikt interesów oraz nie wskazują precyzyjnie w jaki sposób należy to robić.

W praktyce więc „zapobieganie konfliktowi interesów” pozostaje pustym zapisem w wielu regulacjach wewnętrznych, a pracownicy pozostają w konflikcie i narażają firmę na ryzyko prawne i reputacyjne.

Jak temu zapobiec?
Od czego zacząć?
Jak zadbać o już istniejącą wewnętrzną politykę?
Jak poprawnie zidentyfikować ryzyko i stworzyć obszar, który będzie temu przeciwdziałał?

Cele szkolenia:
• Wyposażenie uczestników w podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania konfliktem interesów w firmie
• Stworzenie ram do wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem w swojej firmie

Dla kogo jest ten warsztat?
• Pracownicy funkcji: Compliance (Zgodności), ładu korporacyjnego, kontroli wewnętrznej, ryzyka, marketingu i sprzedaży, wsparcia Zarządów i Rad nadzorczych, HR, prawnicy, działy zakupów współpracujące z kontrahentami zewnętrznymi

Korzyści dla uczestników:
Warsztat przygotuje uczestników do samodzielnego zarządzania ryzykiem konfliktu interesów. Poznają oni podstawowe elementy zarządzania ryzykiem konfliktu interesów oraz opracują program zapobiegania wystąpieniu konfliktu w swojej firmie. Będą mieli również możliwość omówienia i rozwiązania problemów, które występują w ich codziennej pracy.

• Regulacje dot. konfliktu interesów
• Definicja konfliktu interesów
• Ryzyko konfliktu interesów
• Identyfikacja ryzyka konfliktu interesów
• Ocena ryzyka
• Monitorowanie ryzyka

• Kontrola ryzyka
• Raportowanie ryzyka
• Polityka przeciwdziałania konfliktowi interesów
• Budowanie świadomości w zakresie konfliktu interesów
• Ewaluacja procesu przeciwdziałania konfliktowi interesów
• Proces zgłaszania naruszeń (Whistleblowing Process)

Prawnik z wykształcenia, bankowiec z przypadku, trener i coach z powołania. Przez 19 lat związany z dużą amerykańską korporacją GE. Przez 9 lat kierował zespołami obsługującymi i optymalizującymi procesy windykacji prawnej. Przez kolejne 10 lat manager i Senior Compliance Officer w Departamencie Compliance. Odpowiedzialny za budowę kultury Compliance, komunikację i szkolenia z obszarów Compliance.

Zarządzał ryzykami konfliktu interesów, korupcji, konkurencji, kontrahenta oraz ryzykiem niewłaściwych praktyk windykacyjnych i stalkingu. Budował i zarządzał nowatorskim procesem zgłaszania naruszeń (Whistleblowing Process). Prowadził postępowania wyjaśniające oraz brał udział w kontrolach i testingach braku zgodności.

Uczestniczył w projekcie tworzenia modelu kompetencyjnego Oficera Compliance oraz stworzył i liderował Akademii Compliance: programowi rozwojowemu dla pracowników Compliance, wyższej kadry managerskiej oraz kluczowych stanowisk w firmie.

Zwolennik koncepcji „Compliance szytego na miarę” oraz bliskiej współpracy Compliance z jednostkami biznesowymi i powiązania procesów Compliance z procesami biznesowymi.

Autor licznych artukułów i głos z zakresu prawa bankowego, prawa i postępowania cywilnego. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach dot. Compliance, systemu kontroli wewnętrznej, HR, windykacji i obrotu wierzytelnościami. Wykłada program Compliance na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Zajmuje się doradztwem i szkoleniami w obszarach prawa, Compliance, systemu kontroli wewnętrznej i windykacji. Trener i coach Oficerów Compliance oraz Zawodowy Rzecznik Praw (Ombuds) – niezależna osoba, do której pracownicy firmy mogą zgłosić naruszenia.

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.