Zarządzanie Masowymi Postępowaniami Sądowymi (11.12.2018 r.)

11 grudnia 2018 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 0
stan na dzień 29.11.2018

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Cel:
• Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zarządzania i postępowania podczas masowych postępowań sądowych.

Korzyści z udziału w szkoleniu:
• Warsztat będzie prowadzony przez trzech prawników praktyków, którzy przekażą uczestnikom swoje doświadczenia nabyte podczas zarządzania procesami organizacji oraz negocjacjom z urzędami państwowymi.
• Uczestnik pozna możliwości budowania strategii i odpowiedniego podejścia zależnie od poznanych typów i rodzajów masowych postępowań sądowych.
• Możliwość wymiany doświadczeń oraz spostrzeżeń z praktykami, którzy przeprowadzali organizacje przez masowe postępowania sądowe.

• Źródła masowych postępowań sądowych.
• Prewencja oraz sanowanie przyczyn powstawania masowych postępowań sądowych.
• Etapy, fazy i punkty zwrotne w masowych procesach sądowych.
• Sposoby i metody rozstrzygania sporów i kryteria doboru najefektywniejszych rozwiązań.

TRENER:

Jest adwokatem i radcą prawnym specjalizującym się w problematyce windykacji, finansów i bankowości oraz ubezpieczeń. Od blisko dwóch dekad doradza krajowym i zagranicznym bankom, funduszom inwestycyjnym, towarzystwom ubezpieczeniowym oraz firmom windykacyjnym w kwestiach regulacyjnych, strukturyzowaniu i realizacji transakcji finansowych, w tym w szczególności nabywaniu portfeli wierzytelności pieniężnych, jak również w zarządzaniu pakietami wierzytelności, masowych postępowaniach sądowych i windykacji wierzytelności.

TRENER:

Adwokat, wspólnik w Kancelarii KPK Legal. Posiada blisko 10 lat doświadczenia w obsłudze prawnej instytucji finansowych, które zdobyła w dużej polskiej kancelarii prawnej oraz jako prawnik in house w towarzystwie ubezpieczeń. Zajmuje się kompleksowym doradztwem prawnym dla m.in. zakładów ubezpieczeń oraz pośredników ubezpieczeniowych. W Kancelarii KPK Legal zarządza praktyką obsługi podmiotów z branży finansowej w zakresie bieżącego doradztwa, wsparcia projektów wdrożeniowych i prowadzenia sporów sądowych. Specjalizuje się w obszarze postępowań z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów oraz związanych z roszczeniami mającymi oparcie w ustawie o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim.

TRENER:

Aplikant radcowski, w Kancelarii KPK Legal zarządza jednym z zespołów obsługi spraw spornych, sprawując nadzór nad blisko tysiącem spraw sądowych. Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał głównie w kancelariach, świadcząc usługi obejmujące m.in. bieżącą obsługę prawną zakładów ubezpieczeń. Obszar jego zainteresowań stanowi prawo cywilne i prawo ubezpieczeń gospodarczych. Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych w zakresie prawa ubezpieczeniowego, w szczególności dotyczących abuzywności klauzul umownych i sporów o wypłatę świadczeń z gwarancji ubezpieczeniowych. Ukończył Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.