Zarządzanie zespołem rozproszonym – Warsztat – (18-19.06.2019 r.)

18-19 czerwca 2019 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 10
stan na dzień 07.05.2019

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Szkolenie dedykowanie jest managerom zarządzającym Przedstawicielami Handlowymi pracującymi w terenie, z którymi osobisty kontakt jest utrudniony. W programie poruszane są rzeczywiste sytuacje, które przytaczają uczestnicy i na ich podstawie wypracowywane są schematy działań oraz uniwersalne metody dalszej pracy.

Szkolenie podzielone jest na moduły z których każdy zawiera wzorzec działania, odniesienie się do sytuacji w organizacji oraz schemat działania z nowo poznanym materiałem.

Zasada szkolenia oparta jest o to, że managerowie są osobami, które swoją pracę wykonują poprawnie a zebranie w schemat i wypracowanie działań ma na celu zwiększyć efektywność działań. Każdy moduł kończy się konkretnymi wskazówkami a nie jedynie diagnozą problemu.
Trener jest praktykiem działania operacyjnego i ma na celu zbudować z grupą najlepsze rozwiązania.

Podczas dwóch dni pracy poruszana jest tematyka praktycznego zastosowania wiedzy i sposobów jej wdrożenia w codzienną pracę managerów.

Na początku szkolenia uczestnicy otrzymują materiały do ćwiczeń oraz rozszerzony zakres przerabianego materiału. Podręcznik stanowi zarówno kompendium wiedzy jak i zeszyt ćwiczeń.

W celu weryfikacji przyrostu wiedzy uczestnicy rozwiązują na początku pre-test i na końcu post-test. Różnica w wynikach stanowi przyrost poznanej wiedzy.

Przeważającą część szkolenia stanowi interakcja z uczestnikami i praktyczne ćwiczenia. Elementy wykładu mają na celu jedynie wprowadzenie do modułu.

Podczas szkolenia ma miejsce gra biznesowa, test, scenki rodzajowe, burza mózgów, praca w podgrupach i indywidualne ćwiczenia.

Cele szkolenia:
– Zbudowanie wzorca postępowań w różnych sytuacjach zarządczych.
– Ujednolicenie komunikacji do podwładnych przez wszystkich managerów.
– Wypracowanie metod rozwojowych dla pracowników i managerów.
– Zwiększenie efektywności pracy zespołów handlowych.
– Zbudowanie wśród managerów postaw, które przyczynią się do stabilizacji zespołów i zwiększą efekty ich pracy

1. Zadania Managera – Gra biznesowa

2. Komunikacja

• Cechy poprawnej komunikacji
• Dostosowanie komunikatów do poziomu dojrzałości pracownika w organizacji
• Mailing grupowy do podwładnych pracowników
• Prowadzenie telekonferencji
• Prowadzenie spotkań grupowych, operacyjnych

3. Zarządzanie zespołem rozproszonym

• Przywództwo sytuacyjne wg. Blancharda
• Rozwój pracownika w organizacji pod względem umiejętności i motywacji
• Ocena pracownicza

4. Budowanie zaangażowania

• Cechy lidera i cechy szefa
• Diagnoza problemów związanych z zaangażowaniem
• Przeciwdziałanie spadkowi zaangażowania
• Zarządzanie zmianą w organizacji

5. Egzekwowanie zadań

• Praca z celami
• Przydział zadań zgodnie z umiejętnościami i postawą
• Feedback sytuacyjny

Swoją karierę zaczynał jako handlowiec dla firm spożywczych na wszystkich dużych sieciach Następnie przez 6 lat pracował w jednej z największych firm outsourcingowych w Polsce (ASM Group S.A.), i zajmował się budowaniem, zarządzaniem i rozliczaniem zespołów handlowych dla największych graczy na rynku nowoczesnym i tradycyjnym. Przez ostatnie dwa lata swojej pracy operacyjnej zajmował się zarządzaniem całą spółką outsourcingową wprowadzając ją na giełdę New Connect. Jako Dyrektor Operacyjny był odpowiedzialny za wyniki podległych zespołów jak i rentowność całego przedsiębiorstwa. Podlegały mu działy handlowe, operacyjne, analityczne oraz biurowe. Równocześnie przez ostatnie 7 lat łączył pracę szkoleniową, na początku dla swoich zespołów, później po uzupełnieniu wiedzy merytorycznej szkolił dla zewnętrznych Klientów.

Jest absolwentem Akademii Trenera na Wyższej Szkole Bankowej oraz certyfikowanym Negocjatorem i Mediatorem. Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem wspólnie z uczestnikami szkoleń szuka rozwiązań, które usprawnią biznes.

Obecnie, jako Training Manager w Grupie Eurocash S.A. zajmuje się zwiększaniem kompetencji zarządczych kadry menadżerskiej wszystkich spółek grupy kapitałowej.

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.