HR Compliance Officer – Warsztat – (18.09.2019 r.)

18 września 2019 r.

Warszawa

Zarezerwuj miejsce

 

WARSZTAT

Wolne miejsca – 3
stan na dzień 12.07.2019

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Patroni

HR kojarzy się głównie z obsługą kadrowo-płacową, zatrudnianiem pracowników i wprowadzaniem ich do organizacji. Często pojęcie to obejmuje także rozwój pracowników czy wsparcie w budowaniu i realizacji ścieżki rozwoju. Jednak zapomina się, że HR jest jednym z kluczowych elementów zarządzania organizacją, gdyż „zasoby ludzkie” to najcenniejsze aktywo firmy, o które należy dbać.

Zarządzanie zasobami ludzkimi powinno więc obejmować również zarządzanie ryzykiem Compliance, czyli ryzykiem braku zgodności firmy z przepisami prawa pracy, regulaminu pracy, wartościami firmy i jej zasadami etycznymi.

Szkolenie przygotuje uczestników do samodzielnego zarządzania ryzykiem braku zgodności w procesie zarządzania zasobami ludzkimi. Poznają oni podstawowe elementy zarządzania ryzykiem braku zgodności i przeniosą je na ryzyka bezpośrednio związane z HR np. ryzyko dyskryminacji, mobbingu, konfliktu interesów i in.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z funkcją Compliance w działach personalnych z uwzględnieniem specyfiki prowadzonego biznesu oraz wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do samodzielnego wykonywania zadań Oficera Compliance.

Szkolenie ma formę warsztatu, w trakcie którego uczestnicy poznają istotę funkcji Oficera Compliance, zakres jego obowiązków oraz praktycznie przećwiczą zdobytą wiedzę na wybranych obszarach ryzyka braku zgodności (Compliance Risk).

Wyposażenie uczestników w kompetencje wymagane na stanowisku Oficera Compliance oraz przećwiczenie ich
w praktyce.

Trener 1

Doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych nabywał w Banku Pekao S.A., UPS Polska sp. z o.o., Océ Poland Ltd. sp. z o.o., Canon Polska sp. z o.o., PGA Polska sp. z o.o. Członek rad nadzorczych wielu spółek prawa handlowego.

Specjalizuje się w procesach gospodarczych, obsłudze podmiotów gospodarczych, prawie zobowiązań. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowym prowadzeniu sporów sądowych. Reprezentuje klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców zarówno w toku polubownego rozwiązywania sporów (w drodze negocjacji, mediacji), jak również w postępowaniach sądowych. Specjalista w dziedzinie prawa konkurencji oraz w sprawach polityki zgodności. W 2014 roku ukończył studia podyplomowe w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie – Instytut Prawa Konkurencji.

Prowadzi bieżącą obsługę spółek kapitałowych, zajmuje się tworzeniem nowych podmiotów gospodarczych jak również wspiera ich dalszą działalność.

Trener 2

Ukończyła aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim, następnie w 2008 r. została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach.

W ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w prawie pracy i ubezpieczeń społecznych, prawie lokalowym oraz spółdzielczym. Jest ekspertem w sprawach rodzinnych – rozwodowych, alimentacyjnych i opiekuńczych. Prowadzi również sprawy odszkodowawcze.

REGULAMIN:

  • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 1995 PLN + VAT.
  • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
  • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
  • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
  • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
  • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 1995 PLN + VAT.
  • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
  • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
  • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
  • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
  • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
  • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
  • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
  • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

  – wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

  – wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

  • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
  • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
  • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
  • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.

PATRONI MEDIALNI: 

 

 

 

 

PATRON MERYTORYCZNY: