Wellbeing – Zwiększ wydajność swojego zespołu (18-19.09.2019r.)

18-19 września 2019 r.

Warszawa

WARSZTAT

Zarezerwuj miejsce

Wolne miejsca – 9
stan na dzień 12.07.2019

zapisz_bms  Formularz zgłoszenia
Wyślij swoje zgłoszenie on-line – oszczędzaj czas

kontakt_bms + 48 (22) 412 50 62
Codziennie w godzinach od 08.00 do 18.00

Wstęp

Program

Trener

Rejestracja

Dwudniowe szkolenie z obszaru WELLBEING poświęcone jest tym aspektom kultury organizacyjnej, które warunkują jakość funkcjonowania poszczególnych jednostek. Dążąc do zwiększenia efektywności i wydajności nie możemy zapominać o odnawianiu wyczerpywanych zasobów. W trakcie szkolenia skoncentrujemy się na obszarach, na jakie menedżerowie mają bezpośredni wpływ w codziennych interakcjach ze swoimi podwładnymi. Dzięki warsztatom dowiedzą się, jakie czynniki kluczowe są dla dobrego samopoczucia pracowników.

Dla kogo?

Niniejszy program dedykowany jest menedżerom i liderom, którzy zdecydowani są postrzegać swoich pracowników jako zasób, którego dobry stan (WELLBEING) warunkuje to, jak skuteczne będą podejmowane przez zespół działania.

Metodyka

Dyskusje i ćwiczenia wyposażą menedżerów i liderów w kompetencje, umożliwiające wspieranie procesu pozytywnej zmiany w swoich zespołach / organizacjach. W efekcie zyskają komplet pragmatycznych wskazówek, które pomogą im we wdrożeniu wellebingu nie jako pożądanej ideologii, lecz rzeczywistej metodologii. Każdy blok warsztatów został zaplanowany w taki sposób, aby uwzględnić zarówno przekazanie uczestnikom wartościowej wiedzy teoretycznej, jak i przekucie jej w konkretne umiejętności, które od razu po szkoleniu będą mogli włączyć do swojej praktyki menedżerskiej. Każdy blok tematyczny zakończony jest usystematyzowanym podsumowaniem, które umożliwi menedżerom natychmiastowe wdrożenie zmian w swoich zespołach. Efektem końcowym szkolenia będzie nie tylko zdobycie i usystematyzowanie wiedzy, ale także zbudowanie konkretnego planu działania, który pozwoli im wcielić ją w życie.

Korzyści

• Uczestnik zrozumienie, co w istocie sprawia, że pracownicy zwiększają swoje zaangażowanie w wykonywane obowiązki.
• Poprzez praktyczne ćwiczenia pokazujemy, jak zmienia się optyka i buduje motywacja do podejmowania właściwych aktywności, kiedy ma się przekonanie o celowości własnych działań.
• Poznanie wagi relacji w środowisku pracy oraz przećwiczyć techniki komunikacji, które wspierają budowanie zdrowych, silnych więzi w zespole.

Blok 1 / Wstęp

• Ustalenie potrzeb / wyzwań grupy uczestników
• Ustalenie zasad, zawarcie kontraktu
• Ćwiczenie otwierające – poznanie uczestników
• Ogólne wprowadzenie teoretyczne

Blok 2 / ZAANGAŻOWANIE

Element dobrostanu: ENERGIA
Aspekt organizacji: KULTURA POZYTYWNA
Efekt: SATYSFAKCJA
Obszar praktyki (tematyka ćwiczeń):
• Zarządzanie stresem – orientacja na rozwiązanie
• Celebrowanie sukcesów – budująca informacja zwrotna

Blok 3 / ZAANGAŻOWANIE

Element dobrostanu: MOTYWACJA
Aspekt organizacji: ANGAŻUJĄCE ŚRODOWISKO
Efekt: PRODUKTYWNOŚĆ
Obszar praktyki (tematyka ćwiczeń):
• Flow – stan najwyższej efektywności
• Poczucie własnej skuteczności / samodzielność pracowników

Blok 4 / ZAANGAŻOWANIE

Element dobrostanu: KONCENTRACJA NA PRZYSZŁOŚCI
Aspekt organizacji: WYSOCE EFEKTYWNI MANAGEROWIE
Efekt: POCZUCIE SENSU
Obszar praktyki (tematyka ćwiczeń):
• „DLACZEGO ja to robię?” – świadomość roli w organizacji
• Quo vadis? – wizja przyszłości a realny wpływ na osiągnie poszczególnych kroków milowych

Blok 5 / SPRĘŻYSTOŚĆ

Element dobrostanu: SILNE WIĘZI
Aspekt organizacji: RELACJE
Efekt: KOMUNIKATYWNOŚĆ
Obszar praktyki (tematyka ćwiczeń):
• Aktywne słuchanie
• Okazanie słabości jako największa siła zespołu

Blok 6 / SRĘŻYSTOŚĆ

Element dobrostanu: OTWARTOŚĆ MYŚLENIA
Aspekt organizacji: KOLEKTYWNOŚĆ
Efekt: KREATYWNOŚĆ
Obszar praktyki (tematyka ćwiczeń):
• Rola perspektywy w postrzeganiu (6 vs 9)
• Chmura idei – łączenie pomysłów

Certyfikowany coach i trener, wykorzystujący praktyczną wiedzę z zakresu coachingu, mentoringu oraz consultingu.

W pracy trenerskiej wykorzystuje know-how oraz narzędzia Instytutu Gallupa, opierające się na psychologii pozytywnej. W tym zakresie szkoli głównie w obszarze biznesu, pracując z zarządami, radami nadzorczymi, liderami oraz zespołami pracowników.

Wiedza z zakresu psychologii pomaga w przygotowaniu dostosowanych szkoleń, warsztatów oraz follow up.

Dodatkowo prowadzi warsztaty z life coachingu – porusza się w obszarach: motywacja, asertywność, zarządzanie zmianą oraz siłą wewnętrzną.

Wciąż głodna wiedzy i pełna pomysłów, nieustannie poszerza swoje horyzonty. Empatyczna z natury, jest gotowa do poświęcania swojego czasu potrzebującym – wolontariusz w ramach projektu „Odczarowujemy hospicjum” oraz w schronisku dla zwierząt.

REGULAMIN:

 • Koszt uczestnictwa jednej osoby w spotkaniu wynosi: 2495 PLN + VAT.
 • Cena obejmuje: prelekcje, materiały ze spotkania, przerwy kawowe, lunch.
 • Przesłanie do BMS Polska Group Sp. z o.o. faksem lub pocztą elektroniczną, wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego lub rezerwacja miejsca/miejsc poprzez wypełnienie online Formularza zgłoszenia na konferencje BMS stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.. Faktura pro forma jest standardowo wystawiana i wysyłana drogą mailową po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego. Po zakończeniu warsztatów zostanie wystawiona i przesłana faktura VAT. Zgłaszający wyraża zgodę na otrzymanie faktury VAT bez podpisu odbiorcy.
 • Osoba podpisująca formularz zgłoszeniowy w imieniu Zgłaszającego oświadcza, iż posiada stosowne uprawnienie do działania  w imieniu i na rzecz zgłaszającego, w szczególności do zwarcia umowy z BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej. Rezygnacji z udziału należy dokonać w formie pisemnej i przesłać listem poleconym na adres BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji do 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zapłaci opłatę manipulacyjną w wysokości 500 PLN + 23% VAT. Po tym terminie zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o..
 • W przypadku rezygnacji na mniej niż 30 dni przed datą spotkania, zgłaszający zobowiązany jest do zapłaty pełnych kosztów uczestnictwa  w wysokości  wynikającej z zawartej umowy pomiędzy Zgłaszającym a BMS Polska Group Sp. z o.o.
 • W przypadku nie dokonania płatności na dzień przed terminem spotkania, uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia pełnej kwoty 2495 PLN + VAT.
 • W przypadku braku uczestnictwa w warsztatach oraz braku pisemnej rezygnacji z udziału w spotkaniu, Zgłaszający zobowiązany jest uiścić pełną kwotę kosztów uczestnictwa w wysokości wynikającej z umowy.
 • Brak wpłaty nie stanowi rezygnacji z udziału w spotkaniu.
 • Cena uczestnictwa dla przedstawicieli firm zewnętrznych, świadczących usługi dla grupy docelowej spotkania wynosi 4995 zł netto. W związku z ograniczoną liczbą tego typu miejsc na spotkaniu, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia.
 • Poprzez firmę zewnętrzną rozumie się podmiot (przedsiębiorstwo), dla którego grupą docelową potencjalnych klientów są uczestnicy wydarzenia, przy czym każdorazowo zastrzegamy sobie prawo do analizy i interpretacji celu biznesowego podmiotu, który dokonał zgłoszenia.
 • W miejsce osoby zgłoszonej do udziału w spotkaniu może wziąć udział inna osoba, z tej samej firmy, wskazana przez Zgłaszającego.
 • Zgłaszający wyraża zgodę na umieszczenie logo jego firmy na stronie organizatora w module „Nasi klienci”
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia ze względu na limitowaną liczbę miejsc.
 • Administrator serwisu – BMS Polska Group Sp. z o.o. gromadzi dane osób, które się rejestrują lub składają zamówienia.
 • W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający:

– wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez BMS Polska Group Sp. z o.o., ul. Młynarska 42 lok 115, 01-171 Warszawa, właściciela serwisu www.bmspolska.pl w zakresie prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Użytkownikom udostępniającym dane w trakcie korzystania z serwisu, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Można tego dokonać, kontaktując się z Administratorem na adres: info@bmspolska.pl

– wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od BMS Polska Group Sp. z o.o., (zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. Dz. U. Nr 144 poz. 1204 “O świadczeniu usług drogą elektroniczną”) oraz podmiotów współpracujących. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania powyższej zgody.

 • O akceptacji obu punktów informacja znajduje się bezpośrednio w formularzu rejestracji.
 • Dane użytkowników serwisu www.bmspolska.pl wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły zgodę na to.
 • Administrator nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników serwisu.
 • Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie i publikację mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.), utrwalonego na wydarzeniach organizowanych przez BMS Polska Group Sp. z o.o. za pomocą aparatu fotograficznego i/lub kamery. Materiał zdjęciowy i filmowy zgromadzony podczas niniejszych konferencji może zostać opublikowany na stronie bmspolska.pl, materiałach graficznych organizatora i kontach portali społecznościowych należących do organizatora.